Press "Enter" to skip to content

诅咒小人,最快最灵的诅咒人方法!

Last updated on 2020年12月1日

诅咒小人,最快最灵的诅咒人方法!

南極天宮,青華上帝;為扶桑之救主,秉大乙之乾詛咒法事綱;氣運九天詛咒最靈,權綜五嶽;現千萬億之化身,示詛咒法師聖真仙之密諦;大詛咒別人悲大願,至聖至仁;草人詛咒禎祥瑞應,度人無量天尊靈驗詛咒,無上道祖仙師賜箓。

  今日讀《清靜最狠詛咒經》,便要詛咒男人行清靜法。夫清靜者,清靜其心也。人詛咒方法之病根,大約詛咒生意在種種妄念。妄念既除詛咒男友,尚有多少遊思擾於詛咒衰弱胸臆。去遊思之道燒紙詛咒,惟在內觀。始而有物,至於紙人詛咒無物,無詛咒紙人物之極,至於無我;澄水不瀾,明月無影;詛咒攻擊以為非空,纖毫洞徹,但見光詛咒不育明;以為本空,冥冥詛咒道士默默,萬象鹹具。此際著腳不得,民間詛咒著想不得,洞洞朗朗,玄玄寂巫師詛咒寂。結丹詛咒靈符之道,備於斯矣。

  功行乃升仙入巫術詛咒道之津,而積功行當詛咒全家自孝始。濟施非貧士所能,詛咒降頭然言語之間,誘人為善詛咒網,阻人為惡,在我不過詛咒巫師口舌之勞,而人蒙無限之福,詛咒術法便是莫大陰功。誦《大洞經》,持鬥詛咒家人姆咒,可詛咒渣女以超拔祖先,弘資冥福詛咒人符,即是孝心。無益之書不詛咒惡人必讀,無益之戲不必為。有事則幹之,務要詛咒紙符忠厚存心,簡單詛咒利益民物。無事則清心靜坐,或誦經,或默詛咒男生朝,念念對詛咒前夫越上真。上真至慈至悲符咒詛咒,其視學道之士,如慈母之詛咒人家愛其赤子,刻刻放心不過詛咒他人。豈有赤子眷戀慈母,而慈母漫詛咒法術不為顧之理?嗟乎,人生於世,光照片詛咒陰彈指即過,聖人詛咒術惜寸陰,我輩當惜分陰,誠格蠱術詛咒論也。有誌須立真誌,為學須做詛咒草人真學。久而不懈,靈詛咒感情光壹透,仙島天宮即在眼前,堂堂姓名詛咒壹條大路、朗朗壹座法門,自在人法術詛咒方寸之間。此路生辰詛咒即升天之路,此門即入詛咒渣男道之門。人肯第壹步上進此大路,進下蠱詛咒此法門,念頭不差,腳詛咒前任根便快,成仙作佛,極易易事。 詛咒原配

  子讀《清詛咒泰國靜經》,當句句玩味,言言解悟詛咒符咒,以吾心合上真之心。自家有得詛咒小三手工詛咒巫術夫,忘言之妙,乃為真境。遊思亦無難除,隨詛咒大師起隨滅,詛咒燒香壹刀截斷。靜坐時,此心不可執著。若為遊紮人詛咒思之故,束縛大詛咒巫蠱苦,性地安得圓通?靈光何由透發?反頭發詛咒要瀟灑自如,曠詛咒網站曠蕩蕩,渾然太虛生日詛咒之體,不為物累。故昔人參喜怒哀樂未發之詛咒情侶中,執守壹中,便為非中,以詛咒傷害此故也。遊思詛咒符之不能無,如浮雲之不足以累天。久詛咒小人久磨洗詛咒壞人,自然拔本絕源,空靈無有。前以遊思喻浮雲,淘寶詛咒此確論也。至詛咒網址於日間應酬,非山中習靜羽詛咒懷孕流,豈能免此?吾亦有法囑子。任燒香詛咒他可喜可怒可哀可樂之事,隨詛咒蠱術時應付,過最強詛咒即不留。譬如風雷電霧,詛咒仇人天所不能無,而不可謂風雷詛咒淘寶電霧之即天。喜怒哀樂,心所不能無下詛咒,而不可謂喜怒蠱詛咒哀樂之即心。天有真天體,心有真心體詛咒生育,由我應酬道教詛咒,而湛然空寂,常惺惺存,活潑潑地,此為要訣詛咒秘術。

无量天尊