Press "Enter" to skip to content

诅咒别人的方法,简单又灵验的诅咒方法!

Last updated on 2020年12月1日

诅咒别人的方法,简单又灵验的诅咒方法!

丹者,金之體乎?天壹生水,詛咒法術水無金母,下詛咒何以能生?吾故曰單。丹者,單之義生辰詛咒也。又解之曰:單者,壹也,取天壹詛咒生育之義也。夫地四詛咒家人生金,水生時金未曾有,不知太極詛咒網址流下陰陽之氣,中具五姓名詛咒行,金性完全在內,而太極壹片空靈明凈之詛咒前夫德,其性是金詛咒男友性,其色是金色,統於五行之先。故陰陽詛咒男人兩判,第壹便生水,母生子也詛咒懷孕。地四生金,據詛咒術形質言耳,非所論於無形無質之時也。詛咒淘寶何以見太極之為金性、為金色?夫得道之士詛咒符,證圓明妙覺元,詛咒網則身見金色,頭詛咒法師放金光。夫圓明妙覺元,太極之體也,而金光金色,即時巫師詛咒相應。仙家結丹,先求身中蠱詛咒太極民間詛咒,而所結之丹如壹粒紫金,陽詛咒人家神示現,遍身皆作紫磨金色。太紮人詛咒極何獨不如此?且以理言之,五詛咒網站行之中,惟金性最空,惟空能久。凡物空詛咒大師則響,金能響,是以知其空詛咒不育。金性又最動,動則靈,靈則詛咒仇人能變化,以其所生之子知之。詛咒道士金之子,水也,水性流而不息,象其母也。詛咒別人以子性知其母,照片詛咒惟太極者,空而靈者也,其色巫術詛咒金光,其性金性也。

  煉丹符咒詛咒者,煉壹靈驗詛咒也。何謂之煉壹?壹者天壹也,天道教詛咒壹者金也。太極,金性也,此詛咒草人自然之妙,非有形質者也。故詛咒巫術煉丹者煉其金為純金,而丹成矣。夫人五行皆具詛咒人符,而金為最先,何以詛咒小人故?天壹生水,水,金詛咒渣女之子也,凡物無母不生。要知先天壹點真金,在人詛咒渣男身內,人之聲音,是詛咒蠱術即身中之金也。就五行詛咒符咒而論,木有聲乎?木之聲橐。最強詛咒水有聲乎?水之聲澌。火有詛咒降頭聲乎?火之聲飈。土有聲乎詛咒燒香?土之聲坌。惟金之聲锽。故小兒出詛咒紙人胎,锽然壹聲,金為之也。金空詛咒方法則響,子離母胎則空詛咒原配矣,故能響也。母就子養,金就水燒香詛咒居。水,天壹之所生也。世間金之所在,詛咒前任必有白氣上沖。人身之精詛咒生意其色白,金之氣燒紙詛咒也。故煉丹者,采取元精所吐之詛咒惡人華,與離中汞結而為丹,火候既到,金光蠱術詛咒外射,其所本然矣。然而金詛咒感情畏火爍,見火則銷紙人詛咒,奈何以坎中之金,反就離中之火?以法象言之,金法術詛咒長生於巳,巳,詛咒全家火也。人但知金詛咒紙符之畏火,而金實愛火,人不知也。何以詛咒靈符見之?金在土中,但見有土,不見有金,被真火淘寶詛咒壹生日詛咒逼而土氣始消,金形遂顯,猶詛咒巫師如兒在母胎,不能自出,靈機之動下蠱詛咒,始見三光。火者,金之詛咒巫蠱靈機也。故土中有金,其上必無霜雪,金愛詛咒術法生於火,原帶火性也。最狠詛咒然則以坎中之金,就離中之火,蓋還其詛咒最靈所本,從其所好也。丹之為金詛咒他人,廓然矣。

  泛意詛咒小三非意也,遊思妄想也。意簡單詛咒者,的的確確從心所發,意詛咒情侶發而心復空,故又曰:有意若詛咒衰弱無意。意之為用大矣哉!初時陽生,意也。詛咒秘術既生之後,采草人詛咒取原陽,意也。既采之後,詛咒壞人交會神房,意也。既會之後,送入黃庭,意也。詛咒法事意之為用大矣哉!不特此也,詛咒傷害陽神之出,詛咒攻擊意也。既出之後,憑虛禦風,意也。遊乎帝鄉,詛咒男生反乎神室,意也頭發詛咒。意之為用大矣!

无量天尊