Press "Enter" to skip to content

诅咒降头,诅咒一个人最灵验方法!

Last updated on 2020年12月1日

诅咒降头,诅咒一个人最灵验方法!

人人說個詛咒最靈煉丹煉鉛,豈知真丹不是鉛作。尋著自己這件丹詛咒壞人頭,方知丹經千錯萬錯。詛咒網咦,就是吾說的,也都在千錯萬生日詛咒錯之中,須檢取無文字處。子心多懼,只緣求詛咒衰弱道不切,見性不詛咒小三真,信我不篤。若立誓要求道蠱術詛咒,便認真肯做見性工夫。師傳壹句詛咒人符信壹句,師傳半句信半句。既遇真師,既淘寶詛咒受真訣,何嫌何忌而不為巫術詛咒哉?子心惴惴然,惟恐求道無益有害詛咒紙符,想到靜工,疑畏交生。具此膽識,做不得忠臣,詛咒別人做不得孝子,更做不上詛咒感情仙人。要知性是詛咒他人我自己的性,命是我自己的命,都自天下詛咒賦的。天賦之而魔奪之,有是詛咒法師理乎?且學道之人,有無俱舍,看得此身尚是幻妄最強詛咒,憑他刀鋸鼎鑊,能害詛咒人家我身,不能壞我虛明之體。此體不壞,就是今詛咒方法生果為魔殺,這壹點虛明之物,金堅火詛咒網站烈,再詛咒降頭托人身,自然要還我成仙得道之願。況壹心不亂,萬魔不來,詛咒惡人壹心詛咒傷害能敵萬魔,壹真能舒萬幻,吾亦何懼之有哉!且上界聖賢,詛咒巫蠱於嗣法嗣道之弟子下蠱詛咒,愛之若珍珠寶玉,珍玉有價,詛咒秘術如好弟子無價,當初起首時節立下蠱詛咒念頭,便把姓名鄉貫列之天府,日草人詛咒日有聖賢降臨,察其功過。若果詛咒紙人誌真念確,聖賢喜之不勝詛咒懷孕,虛空護持,不減慈母之於赤子照片詛咒也,豈肯置之度外,任這兇魔惡鬼去擾害他,侮弄他,詛咒法事戕賊他?斷無詛咒仇人是理也。子既已發心為我道門弟子,須鼓大勇,簡單詛咒立大誓願,要做頂天立地詛咒家人的丈夫,旋乾轉坤詛咒生育的豪傑,大振玄風,宏開法署。即使身陷魔巢,命懸魔窟,詛咒渣男猶可憑著自己性靈姓名詛咒,放大光明,照耀幽隱,使群魔遁跡,眾生辰詛咒鬼潛蹤,況清平景象,高仙為友,而詛咒生意乃生畏弛之心,豈最狠詛咒豪傑丈夫之所為乎?

  學道之士,詛咒男友閉口則息,開口詛咒小人則笑,和樂之極,動與天俱,日日法術詛咒在春風之中,時時在明月之下,故可以上合詛咒道士高真,與仙為侶。若此者,子所不能紮人詛咒為也。男子以天地為詛咒男人廬,湖海為襟,雲蹤縹渺,何所詛咒燒香不之?奚必拘拘壹處哉?子因兒女太多,所以不免詛咒法術牽系,然龐居士壹門修道詛咒全家,張誌和浮家泛宅。吾思古人,詛咒草人實獲我心,高風不遠,道教詛咒芳躅可追。得道之士,到處俱是亨衢,逢山便詛咒巫術為宅舍;老子駕青牛而西去,達摩舍天竺而東詛咒情侶來。放腳出門詛咒不育,自是大路,妻子何足為累?隨身詛咒淘寶本事,便是行糧,何足以為患哉紙人詛咒?

  吾見上古修道者詛咒符,煉得心靈,壹應妙理皆從自己心上悟出詛咒網址,做得來親切有味,更無魔障。後世之士,忘詛咒前任了這壹著,件件俱從師家口裏討肯燒紙詛咒綮。又有壹詛咒渣女等瞎眼師家,便去裝模做樣,盟詛咒靈符天立誓,受人禮拜,及至傳來,都是小家工訣,頭發詛咒以言大道,彼尚未曾望見,以訛傳訛,詛咒符咒以妄逐妄,群瞽相隨,眾聾聚話,燒香詛咒以求登真入聖,不詛咒前夫亦難哉!不亦悲哉!若真符咒詛咒仙教人,只傳得壹個煉心口訣,使他壹詛咒蠱術步進壹步,壹層進壹層,盡從他心坎上靈驗詛咒細細流出。若得上根上器之人,豁詛咒巫師然了悟,超入大乘詛咒攻擊,舉頭便是天宮,山河大地無非是黃金世界,仙朋道侶不詛咒大師時來往,直到那形詛咒男生神俱妙之時,連自己身心壹概俱用不著,何況師詛咒術法家傳授直巫師詛咒如土塊,方知前工夫走遠道路,不得不然耳。吾詛咒術言不肯誑天下人也,惟上根上民間詛咒器之人,方信得到。以子根器好,故書以詛咒原配示子。

无量天尊