Press "Enter" to skip to content

诅咒他人,最恨的人该怎么诅咒!

Last updated on 2020年12月1日

诅咒他人,最恨的人该怎么诅咒!

南極天宮,青華上詛咒最靈帝;分木公之始氣詛咒全家,為金母之鄰家;遊戲瀚海之濱,詛咒淘寶安神昆侖之頂;救群生於水火刀兵之劫,制詛咒感情眾魔於陽九百六之災;忽到人間,化就壹方神聖;旋歸最狠詛咒天上,融成萬裏祥光生辰詛咒;金爐煉造物之丹,下藥醫形詛咒生育,上藥能醫神氣;玉碣刊長生之句,靈方度世詛咒原配,妙方直度仙真詛咒大師;蕩蕩無名,不可思議;巍巍至德,難以形容,大詛咒惡人悲大願,至聖至仁,默回潛運,度淘寶詛咒人無量天尊,無上詛咒別人道祖仙師賜箓。

  覺問:如何可以見心?師曰:照片詛咒子欲見心,當於靜定中詛咒巫蠱討出。靜定時要把萬緣放下,如詛咒前夫皎日當空,壹無翳障。此時詛咒靈符壹知不起,壹覺不生,從此有知,從此有覺,便是我詛咒人符真元心體。若竟認無知無覺是我心體,是為頑詛咒蠱術空;若竟認有知有覺為我心體,是詛咒法事為前塵妄想,均燒香詛咒失之矣。於無知無覺時,尋有詛咒衰弱知有覺處,此所謂太極開基也。然則知覺未起詛咒渣男時,此心何在?孟子曰:燒紙詛咒 ” 天下之言性也,則故而已矣。紙人詛咒故者以利為本。 ” 子於知覺未起時,不知心之所在。子詛咒方法試靜坐到如如不動地位,忽有人呼詛咒網子之名曰某,子必躍然應之曰在。詛咒符這個應的是誰?子必曰:應的是詛咒巫師口。把來答應的是誰?這便是子之詛咒他人真元心體。由此推之,知覺不起時詛咒符咒,心固自在也,不假思索,隨呼隨應,詛咒傷害此民間詛咒即孟子之所謂 ” 故 ” 也, ” 利 ” 詛咒不育也。《易》曰: ” 詛咒男人寂然不動,感而遂通天下之故。 ” 即此義也。

詛咒法師  問:知覺紛起時,心之詛咒術法真體何在?師曰:子前問知道教詛咒覺不起時心體何在,吾教子靜坐,壹無知覺,忽有詛咒仇人人呼子之名詛咒攻擊,子必躍然應之曰在,這便是真元心體。吾詛咒男生今即將此說,再指點知覺紛起時之心體與子看巫師詛咒。子於靜坐時,物感心淆,種種雜塵混亂詛咒前任胸臆,亦有人忽呼子之名曰詛咒生意某,子必躍然應之曰在。這應詛咒人家聲的時節,把向來種種詛咒情侶雜塵盡行丟去了,無限糾纏如葛藤詛咒草人蔓草,慧劍剖不開,知力照不破,忽地壹呼,簡單詛咒躍然壹應,情識俱斷,根蒂符咒詛咒皆消,將吾本來靈明之體從此壹應間憑空提出。由靈驗詛咒此觀之,知覺不起時,萬詛咒燒香境皆滅,即呼即應,壹真生日詛咒自如,方知心不與境俱滅;知覺詛咒小人紛起時,萬境皆生,壹呼壹應,真詛咒渣女元剖露,方知此心不與境俱生,此之謂不生不滅。最強詛咒子能於此際豁然,便可以了當生死;就是父母姓名詛咒未生前原是這裏;父母既生後,原在詛咒術三千大千紮人詛咒世界。言未既,有撫掌而笑者曰:若說未生前原在這裏,試下詛咒於未生前呼子,子可應麽?曰:草人詛咒怎麽不應?吾尚無形詛咒家人,子將誰呼?子若呼空,應必責詛咒小三空。既空無應,有應不空。是以不詛咒壞人應名為空應,誰謂吾不應耶?笑者曰:若說頭發詛咒既生後原在三千大千世界,則有人呼子,便下蠱詛咒三千大千世界俱在應聲,何為應者獨子?詛咒降頭曰:誰謂三千詛咒法術大千世界不俱作應聲?若執吾應,必吾詛咒懷孕外無復聲。要知吾之蠱詛咒壹應,即是三千大千世界同時俱應也。子毋以形求之,以形求之則詛咒巫術窒矣。譬法術詛咒如以木取火,子若執著此火是此木所發,則必此木詛咒網站有火,凡木盡非有詛咒秘術火,即便有火,則必壹木有壹種火,非木木之火,壹火有壹詛咒紙人種性,非火火詛咒紙符之性。須知壹木之火,即木蠱術詛咒木之火,壹火之性,即火火之性,漫天漫地,亙古亙今,同壹火詛咒男友,同壹性。故如來於壹毫端,偏詛咒網址能受十方國土。雲何雲何,如是如巫術詛咒是。

无量天尊