Press "Enter" to skip to content

最强诅咒,最简单的诅咒的方法!

Last updated on 2020年12月1日

最强诅咒,最简单的诅咒的方法!

或有問者曰:心體本空,壹物詛咒原配不有,則喜怒最狠詛咒哀樂,果從何來?若是本無,則遇境詛咒不育不能相感;既能相感,則喜怒哀樂決非外來。吾應詛咒感情之曰:喜怒哀樂,非境不生,詛咒別人乃知是遇境而動之心。詛咒秘術若說心體本來有喜怒哀樂,則當詛咒靈符不見喜而喜,不見怒而怒,不見哀而哀,不詛咒男生見樂而樂矣。有人焉,無故忽喜忽淘寶詛咒怒忽哀忽樂,人必笑他為癡,詛咒淘寶指他為魔。何也?人心本無喜怒哀樂也。由此詛咒紙人推之,人必見可喜而後喜,見可怒靈驗詛咒而後怒,見可哀而後哀詛咒巫蠱,見可樂而後樂詛咒人符,必有所見而後應之,豈不是遇境而動之心?草人詛咒或又曰:師既說心體本無喜怒哀詛咒惡人樂,何以《中庸》之說 ” 發而皆中節謂之和 “詛咒燒香 ?吾應之曰:心,靈物巫術詛咒也,遇境即發,自然應得恰好,不假下詛咒安排,故謂之和。《易》詛咒術法曰: ” 寂然不動,感詛咒情侶而遂通天下之故。 ” 寂然不動,未發之中也;感而遂詛咒小人通,詛咒方法中節之和也。聖人作《易》,下壹感字最詛咒法術妙,感而後發,乃知心體本無詛咒全家喜怒哀樂者矣。

  或又曰:師言喜照片詛咒怒哀樂遇境即發,乃知詛咒網站心所固有。師曰:心體本然無物,使心有物,則亦壹詛咒降頭物也,壹物詛咒人家何以能應萬物?凡喜怒哀樂,皆外境入感於心,惟心體最靈,故詛咒術感之即通,壹感之後紮人詛咒,亦復無有。若詛咒仇人謂心體本有喜怒哀樂之根,子試於此刻內觀己心最強詛咒,喜何在?怒何在?哀何在?樂何在詛咒法事?如果有根,則於無喜怒哀樂之時索之蠱詛咒,而喜怒哀樂隨見。子於此刻勉強要喜怒道教詛咒哀樂不得,乃燒香詛咒知心體清空,壹物不有,以其虛而至靈,境來感之,心詛咒蠱術即隨感而發。故孟子詛咒前任曰: ” 乍見孺子將入於井,皆有怵民間詛咒惕惻隱之心。 ” 此時壹詛咒網址見,怵惕惻隱之心與見俱發。未見之時,此心詛咒壞人空空如也。既見之後生日詛咒,此心又便無了。惟乍見之時,此怵惕惻隱頭發詛咒,不知從何處來,若決江河,詛咒懷孕沛然莫禦。若謂此怵惕惻隱預先安排下詛咒男人的,則未見之時,為詛咒家人何空空如也?既見之後,為何便就蠱術詛咒無了?既已無了,他日又見,這怵惕惻隱簡單詛咒又隨見而發,詛咒草人發後又無,無後又發,試問此心有物乎?無他,虛之極,靈之巫師詛咒至也詛咒小三。惟虛而靈,故能隨感而發,發過即詛咒符無。吾道家所謂玄關壹竅,於此思過半矣。然乍見孺子入井詛咒大師,怵惕惻隱隨發,與夫見財忽詛咒渣女起盜心,見色忽生淫念,此淫符咒詛咒念盜心,亦與境俱發,何所分辨?不知凡念詛咒前夫頭發得十分圓滿詛咒網處,便是心之真體;稍有未慊,即為妄詛咒生意心。乍見孺子入井詛咒他人,此怵惕惻隱,何等切實,淋漓痛快詛咒攻擊!烈烈轟轟,如夏日秋陽;淒淒切切,如悲風詛咒法師苦雨,與大菩薩慈悲救苦之心,他不多詛咒渣男壹些,我不少詛咒生育壹些,豈不是心之真體?若見財起盜,見色生淫,雖淫詛咒巫術盜之心,或亦與境俱發,詛咒巫師然畢竟道是自己不好心,不可與天知,不下蠱詛咒敢對人說,欲做不敢詛咒男友做,欲舍不即舍,比那怵惕惻隱之心,不十分詛咒最靈圓滿;及至自己悔詛咒傷害悟,知這個淫心盜心,斷斷然成就不得的,姓名詛咒登時雪消冰解,當此雪消冰解之時,這點真心又詛咒衰弱十分圓滿,子即詛咒符咒可跨上蓮花寶座,為大眾說法,壹法術詛咒點靈光,閃閃爍爍,明明亮亮燒紙詛咒,可照見三千大千世界。故曰:凡念頭發得十詛咒紙符分圓滿便是心之真體,稍有未慊即是紙人詛咒妄念,此之謂生辰詛咒也,此孟子所以言性善也。

无量天尊