Press "Enter" to skip to content

下蛊诅咒,最狠毒诅咒方法是什么!

Last updated on 2020年12月1日

下蛊诅咒,最狠毒诅咒方法是什么!

道者壹也,不變而至常之謂也詛咒巫蠱。太極詛咒草人既判之後,起初是此時,到底是此時,起初是此物,到詛咒生意底是此物,自壹世界下蠱詛咒以至於十萬世界,皆是此時,皆是此物,未姓名詛咒嘗有少變而失其常也,此道之所詛咒家人以為道也。人之心體,原蠱術詛咒是不變而有常的,其所以變而不常者,是妄想詛咒紙人雜塵也,非心也。使心有離合,有詛咒紙符久暫,則天之詛咒惡人道亦當如是觀乎?知天之道,則知人之心矣。然則人生詛咒男人於世,始終為妄想雜詛咒秘術塵所迷,何嘗能自有壹刻之心?能見壹刻之心是我詛咒感情真心,則終身詛咒大師終世、壹劫萬劫,皆是此心,無詛咒方法以異也。然則人之生也,妄想雜塵生之,詛咒網站心無有生也;人之死也,妄想雜塵死詛咒全家之,心無有死也;人之歷詛咒網壹劫以至萬劫,妄想雜塵,展轉歷劫詛咒符咒,心未嘗有劫也。是故人茍能見壹刻之心,則此壹刻詛咒仇人之心已與生生世世、壹劫萬劫,登時詛咒人家斬斷,再不復生,再不最強詛咒復死,再不落劫,超出三界,永免輪回,皆詛咒最靈在此壹刻上邊。所苦轉昏詛咒渣女轉迷,自死至生,自生至詛咒降頭死,自壹劫以至萬劫,妄想雜塵無生辰詛咒壹刻之斷,如瓜之牽蔓,葛之引藤,枝上抽枝,節詛咒生育上生節,無窮最狠詛咒無盡,不斷不聯!嗟哉,萬劫茫茫,可謂遠矣詛咒燒香!而妄想雜塵無壹簡單詛咒刻之斷,是以三塗八難去而重來,回而又往,竟作熟生日詛咒遊之地。興言及此,可以為之痛哭者矣!詛咒法師吾子好道,紙人詛咒當培養靈根,宏修德行,自去認真,要見那壹詛咒壞人刻之心。有此壹刻之心,則已與法術詛咒生死路絕。自壹日至終身,自壹刻以至萬劫,詛咒蠱術皆是此壹刻之心做主。引詛咒不育而伸之,觸類而長之,飛升高朗時詛咒他人,事之易易耳。道生天生地生人生物,詛咒淘寶而人為最靈,成仙入聖,靈驗詛咒惟人是賴,參天贊地,唯人是為淘寶詛咒,是故人也者,天地之所不得而並者也。然詛咒原配則修玄之土,聽諸天乎?操諸己乎符咒詛咒?人聽諸天,天詛咒懷孕亦聽之於人,天人交相讓,而茫茫宇宙,曾燒紙詛咒無壹兩個撐天撐地之人,嗟乎,何人之眾,巫術詛咒而成其為詛咒網址人者之少也!是以有誌之士,當於自己方寸位中,做出曠古詛咒別人以來有壹無二的事詛咒法術業,天賴以清,地賴以寧,人蠱詛咒物賴以生成。此人耶仙耶聖耶?詛咒靈符凡夫也,仙也,聖也。天下事皆是凡詛咒法事夫做得,人惟不肯做凡詛咒衰弱夫,吟詩作賦,自謂多才,不知天地間哪少妳這幾詛咒巫術句文字!描山畫水,自號專家頭發詛咒,不知天地間哪少妳這幾筆墨水!枉將有詛咒前夫限之光陰,徒為紮人詛咒無益之閑戲。傷也乎哉!吾如今勸眾人:人生於世,不可多道教詛咒得,壹轉燒香詛咒眼間,死期即至,要做事,須做天地詛咒小三間少不得的事,凡無之不為輕、有之不足重者,讓那壹詛咒前任班閑漢做去,抵不得生死,當不得民間詛咒出頭。本領前程,牢牢詛咒男生系念,如寒之思衣,渴詛咒攻擊之思漿,睡裏夢裏,不肯放過。詛咒男友法身見在,法界非遙。壹呼壹吸,通乎氣詛咒術機。壹動壹靜,同乎造化。回陰陽於詛咒術法壹壺之內,羅日月於半黍詛咒巫師之中。大道冥冥,太極流精詛咒人符。心包元化,氣運洪鈞,上朝蒼昊,下掃幽陰。回詛咒符風混合,百日功靈,天草人詛咒仙地仙,水王山君,同登大願,詛咒小人廣度眾生。風雲龍虎,叭喳鵬麟。常侍左右,詛咒渣男助轉法輪。《易》曰: ” 詛咒情侶夫大人者,與天地合其德,詛咒傷害與日月合其明,與四時合其序,與鬼神照片詛咒合其吉兇。先天而天弗違,後天而奉巫師詛咒天時。天且弗違,而況於人乎下詛咒?況於鬼神乎?

无量天尊