Press "Enter" to skip to content

诅咒生育,如何诅咒一个人不能生育!

诅咒生育,如何诅咒一个人不能生育!

又王君丹法,巴沙詛咒符及汞內雞子中,漆符咒詛咒合之,令雞伏之三枚,以王相日服之,住年不老,小下蠱詛咒兒不可服,不復詛咒原配長矣,與新生雞犬服之,皆不復大,鳥獸亦皆如詛咒生育此驗。

  又陳生日詛咒生丹法,用白蜜和丹,詛咒降頭內銅器中封之,沈之井中,壹期,服之經年,詛咒不育不饑,盡壹斤,壽百歲。

詛咒法師  又韓終丹法,漆蜜和丹煎之詛咒他人,服可延年久視,詛咒紙人立日中無影。過此以往,尚數十法,不可具詛咒紙符論。

  抱樸子曰:金液太乙道教詛咒所服而仙者也,生辰詛咒不減九丹矣,合之用古秤黃金壹斤,並詛咒惡人用玄明龍膏、太乙旬首中石、冰石、紫詛咒男生遊女、玄水液、金化石、丹砂,靈驗詛咒封之成水,其經雲,金液入燒香詛咒口,則其身皆金色。老子受詛咒仇人之於元君,元君曰,此道至重詛咒方法,百世壹出,藏燒紙詛咒之石室,合之,皆齋戒百日,不得與俗人相往來,於詛咒小人名山之側,東流水上,別立精舍,百詛咒傷害日成,服簡單詛咒壹兩便仙。若未欲去世,且作地水仙之士者,但齋蠱詛咒戒百日矣。若求昇天,紙人詛咒皆先斷穀壹年,乃詛咒巫術服之也。若服半兩,則長生不死,萬害百毒詛咒人符,不能傷之,可詛咒最靈以畜妻子,居官秩,任意所欲,無所禁也。詛咒小三若復欲昇天者,乃可齋戒詛咒法術,更服壹兩,便飛仙矣。

 照片詛咒 以金液為威喜巨勝之詛咒男人法,取金液及水銀壹味合煮之,三十日,出詛咒法事,以黃土甌盛,以六壹泥封,置猛火炊之,詛咒別人六十時,皆化為丹,服如小詛咒巫蠱豆大便仙,以此丹壹刀圭粉詛咒靈符,水銀壹斤,即成銀。又取此丹巫術詛咒壹斤置火上扇之,化詛咒壞人為赤金而流,名曰丹金。以塗刀詛咒感情劍,辟兵萬裏。以此丹金為盤碗,飲食紮人詛咒其中,令人長生。以承日月得液,詛咒家人如方諸之得水也,飲詛咒人家之不死。以金液和黃土,內六壹泥甌中,猛火炊之,盡頭發詛咒成黃金詛咒全家,中用也,復以火炊之,皆化最強詛咒為丹,服之如小豆、可以入名山大川為地仙。以此丹法術詛咒壹刀圭粉水銀立成銀,以銀壹兩和鉛詛咒秘術壹斤,詛咒術法皆成銀。金液經雲,投金人八兩於東流詛咒燒香水中,飲血為誓,乃告口訣,不如本草人詛咒法,盜其方而作之,終不詛咒符咒成也。凡人有至信者,可以藥與之,不可輕傳其詛咒生意書,必最狠詛咒兩受其殃,天神鑒人甚近,人不知耳。 詛咒情侶

  抱樸子曰:詛咒懷孕九丹誠為仙藥之上法,然合作之,詛咒前夫所用雜藥甚多。若四方清通者,市之可具。若詛咒前任九域分隔,則物不可得也。又當詛咒草人起火晝夜數十日,伺候火力,不可令失蠱術詛咒其適,勤苦至難,故不及詛咒術合金液之易也。合金液唯金民間詛咒為難得耳。古秤金壹斤詛咒攻擊於今為二斤,率不過直三十許萬,其詛咒男友所用雜藥差易具。又不起火,但以置華池中詛咒蠱術,日數姓名詛咒足便成矣,都合可用四十萬而得壹下詛咒劑,可足八人仙也。然其中稍少合者,其氣力不足詛咒渣男以相化成,如釀數升詛咒渣女米酒,必無成也。

无量天尊